Försäkringsvillkor


Detta avsnitt gäller endast om du i Hyresavtalet instruerat oss att inkludera din förvarade egendom i Företagets försäkringsarrangemang och att du har betalat angiven avgift. Var vänlig och läs noggrant igenom paragraf 10 i de Allmänna villkor till Hyresavtalet.

Hyresavtalets villkor stadgar att din magasinerade egendom måste vara försäkrad till sitt fulla värde och att försäkringsskyddet ska bibehållas under hela Avtalets giltighetstid hos oss. Observera att vårt ansvar för faktisk fysisk förlust av eller skada på din förvarade egendom är begränsad genom villkoren i det Hyresavtal som utgör en del av vårt avtal med dig, vilket gäller oberoende av om du instruerar oss att inkludera er magasinerade egendom i våra försäkringsarrangemang eller ej.


Försäkringsgivare och skadeanmälan

Förutsatt att du instruerat oss att inkludera er förvarade egendom i företagets försäkringsarrangemang kommer vi säkerställa att försäkringsskyddet, som är meddelat till försäkringsgivaren Amica for AXA Versicherung AG and Others, täcker fysisk förlust eller skada på din magasinerade egendom enligt sammanfattningen nedan. Notera dock att du som kund inte får någon självständig rätt att rikta direkta krav mot våra försäkringsgivare men att vi åtar oss att vidarebefordra din skadeanmälan och den försäkringsersättning vi får ut från våra försäkringsgivare avseende din magasinerade egendom till dig.

 

Begränsning försäkringsbelopp

Kundens försäkrade egendom avser ägodelar av varje slag som tillhör kunden (med undantag för de föremål som ej omfattas i enlighet med försäkringsvillkor och Instorage allmänna villkor) och som enligt kundens anvisningar ska omfattas av försäkringen. Försäkringen begränsas till det försäkringsbelopp som kunden har angivit, med en gräns på 250 000 SEK per kund och per enhet.


Försäkrade risker

Fysisk förlust av eller skada på kundens magasinerade egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra som kan påvisas komma från en extern källa, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande materiel från spårtrafik.


Underförsäkring

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som magasineras. Om ni inte uppger er magasinerade egendoms fulla återanskaffningsvärde på Hyresavtalet eller till oss skriftligen på annat sätt, kommer vi, i händelse av skada, endast att ha rätt till ersättning från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till er magasinerade egendoms totala återanskaffningsvärde.


Grund för skadereglering

En skada regleras genom återanskaffning, reparation och/eller kompensation enligt försäkringsgivarens beslut. För det fall ett föremål totalförstörs- eller skadas under denna försäkring ska skadan regleras genom återanskaffning av föremålet, under förutsättning att detta föremål i stort sett är likvärdigt men inte bättre än det ursprungliga föremålet när det var nytt.

Hemtextilier och kläder

Vid skada som omfattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder tar försäkringsgivaren hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och marknadsvärde för det förlorade eller skadade föremålet.

Dokument

Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, ska regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information.


Klausul för par och uppsättningar

Om ett objekt ingår i ett par eller en uppsättning ska Försäkringsgivarna endast betala för de föremål som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt som ingår i ett par eller en uppsättning som inte har förlorats eller skadats.


Självrisk

Försäkringsgivarna betalar inte de första 2 000 sek för varje anspråk per kund.


Skadeanmälan 

Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på er magasinerade egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av er magasinerade egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först.


Undantag

Försäkringsgivaren tillhandahåller inte försäkringsskydd för något av följande:

 1. Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, obligationer, värdepapper och dylikt.

 2. Djur, växter, sprängämnen, lättantändligt material och brandfarliga ämnen.

 3. Smycken, klockor, ädelstenar, frimärken av alla slag med ett värde överstigande totalt 9 500 SEK.

 4. Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. vars värde sammanlagt överstiger 140 000 SEK.

 5. Elektronisk utrustning med ett sammanlagt värde överstigande 140 000 SEK. Med "elektronisk utrustning" menas alla elektriska och elektroniska apparater, instrument och konsument- och producentkapitalvaror, exempelvis radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videobandspelare, hi-fi-utrustning, stereoanläggningar, CD-spelare, diktafoner och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer betraktas inte som elektronik).

 6. Värdeminskning till följd av reparationer eller restaurering av ett skadad föremål

 7. Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier.

 8. All egendom som du inte har tillstånd att förvara enligt villkoren i Hyresavtalet.

 9. Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.

 10. Följdskada eller indirekt skada till följd av skadeanmälan av förlust eller skada som härrör från en försäkrad risk.

 11. Förlust eller skada som till följd av, direkt eller indirekt, orsakas av, bidrar till eller uppstår från något av följande:

  1. joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,

  2. de radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos kärnkraftsinstallation eller reaktor eller en kärnteknisk komponent till den,

  3. krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel,

  4. radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos all radioaktiv materia. Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.

 12. Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användande eller handhavande som ett medel för att tillfoga skada avseende datorsystem, datormjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.

 13. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom som direkt vållats av tryckvågor förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.

 14. Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten ska denna försäkring kunna ianspråktas endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen.

 15. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom, som vållats av eller som är följden av terrorhandling(ar) eller av person(er) som handlar av politiska, religiösa, ideologiska skäl.